متخصص پاتوبیولوژی

 

خدمات آزمایشگاه

بخشهای آزمایشگاه

پذیرش و جواب دهی

میکروب شناسی

خونگیری

سرم گیری

انگل شناسی

بیماری های عفونی

الکتروفورز

کروماتوگرافی (HPLC)

راهنمای  آمادگی قبل از آزمایشات

اگر چه برای بسیاری از آزمایشات ناشتا بودن الزامی نیست  ولی در اغلب موارد نمونه گیری  در حالت ناشتا دارای ارجعیت می باشد  لذا بهتر است بدون  صرف صبحانه به آزمایشگاه مراجعه فرمایید .

– ترجیعا تا قبل از ساعت 10 صبح  برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایید

– بعد از نمونه گیری می توانید به برنامه غذایی و فعالیت روزانه خود بپردازید

نوبت بگیرید

بیشتر بدانید ...